Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige bestemmelser

Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler der indgås mellem kunden og KEYPARTNER ApS med CVR-nr. 36963964, med mindre der er skriftligt fraveget.

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med KEYPARTNERS tilbud det samlede aftalegrundlag til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til KEYPARTNER udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Produkter og ydelser

Produkter, som KEYPARTNER sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Tilknyttede ydelser, som KEYPARTNER sælger og leverer til kunden såsom montering udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

KEYPARTNER kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i manualer der måtte være leveret med produkter.

Pris og betaling

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger KEYPARTNERS gældende prisliste på det tidspunkt, hvor KEYPARTNER bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte produkter, pris- og kursændringer og ændringer i produktspecifikationer.

Kunden skal betale 50 % af tilbuddets pris ved tilbudsaccept, som forudbetaling og de sidste 50 % faktureres efter arbejdet er udført.

Vi forbeholder os retten til at fakturere for det anvendte antal timer og produkter, såfremt arbejdet og produkterne afviger fra det oprindeligt specificerede aftalegrundlag.

Dette gælder uanset om det er kundens ønske, eller fordi en anden løsning end den oprindeligt specificerede var påkrævet for at løse det aktuelle problem.

Er en afvigelse fra det oprindeligt specificerede aftalegrundlag påkrævet, vil vi, med mindre andet er aftalt, forsøge at tage henvendelse til kunden før arbejdet påbegyndes.

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 8 dage efter faktura er udstedt, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling

Ved overskridelse af betalingsfrist forbeholder vi os retten til at beregne renter af det forfaldne beløb med den i renteloven fastsatte sats. Desuden kan der påløbe rykkergebyr jf. renteloven.

Tvister behandles efter reglerne i retsplejelovens kap. 39 uanset om kravene overstiger kr. 50.000.

KEYPARTNER forbeholder sig retten til at aflyse fremtidige ordre og leveringer til kunden, hvis der er udestående faktura, som har overskredet forfaldsdato mere end 1 måned m.m. andet er aftalt.

Tilbud og ordrer

KEYPARTNERS tilbud er gældende i 10 hverdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er os i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende, medmindre vi meddeler kunden andet.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden KEYPARTNERS skriftlige accept.

Hvis KEYPARTNERS bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlag, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til KEYPARTNER skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af bekræftelse. I modsat fald er kunden bundet af den tilsendte bekræftelse

Levering

KEYPARTNER leverer alle solgte produkter og ydelser efter aftalte leveringsbetingelser i tilbuddet.

KEYPARTNER leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der er aftalt. KEYPARTNER har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Kunden skal undersøge alle produkter ved montering og levering. Hvis kunden opdager fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den indenfor 8 dage meddeles skriftligt til KEYPARTNER.

Produkter der sendes til kunden, bliver leveret af PostNord efter egne fragtrater m.m. der er indgået anden aftale.

 Forsinket levering

Hvis KEYPARTNER forventer en forsinkelse i leveringen af produkter informerer vi kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringstid.

Garanti

KEYPARTNER yder garanti i forbehold til købeloven for nye produkter, til B2C

KEYPARTNER yder 1 års garanti for nye produkter, til B2B

KEYPARTNER yder 8 dages returret samt 30 dages ombytningsret på alle standardprodukter.

Der er ingen retur- eller ombytningsret på skaffevare eller særligt fremstillede produkter, herunder systemnøgler og systemcylinder.

Ved returnering eller ombytning forbeholder vi os retten til at påligne et gebyr på op til 30% af fakturabeløbet til at dække vores omkostninger i forbindelse hermed.

På reparationer kan der maksimalt ydes tre måneders garanti.

Vi tager forbehold for forhold der ikke kan tages højde for på monterings- eller reparationstidspunktet, så som vekslende vejr- og vindforhold, døre der slår eller sætter sig o.lign.

Garantien bortfalder hvis fejlen er opstået som følge af forkert anvendelse, slid eller uautoriseret reparation.

Garantien er regnet fra den oprindelige købsdato, også selvom produktet er blevet repareret eller ombyttet.

Reklamation angående mangler skal meddeles til KEYPARTNER skriftligt indenfor 8 dage fra det tidspunkt hvor kunden opdager manglen.

Reklamation over fejl og mangler, som kunden burde have opdaget i forbindelse med sædvanlig undersøgelse af produktet, skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen.

Produkter til kreditering skal altid returneres komplet og ubeskadiget samt i evt. original og ubeskadiget emballage.

KEYPARTNER forbeholder sig ret til at kreditere produktet til dets oprindelige pris, dog maksimalt den dags aktuelle genanskaffelsespris.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

I det omfang KEYPARTNER holdes ansvarlig over for kunden, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader og indirekte tab som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Vi påtager os intet ansvar som følge af kundens retsstilling overfor tredjemand.

Tilbyder vi udbedring af en fejl/mangel ved et leveret produkt, eller ombytning til et tilsvarende produkt, er kunden ikke berettiget til at hæve ordren eller til at kræve nogen form for erstatning.

KEYPARTNER er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. KEYPARTNER kan ikke holdes ansvarlig for fejl på produkter leveret af tredjeman

Enhver fravigelse fra disse salgs- og leveringsbetingelser, kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra KEYPARTNERS ledelse.